תמיכות העירייה מיועדות לתאגידים ללא מטרת רווח, הפועלים בעיר ותורמים לחיזוקה, בתחומי: חינוך, ספורט, נוער, חברה, תרבות, רווחה, בריאות הציבור, עלייה וקליטה, תעסוקה ושירותי דת, ולמען רווחת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון.
עיריית ירושלים מקצה מידי שנה סכום הנע סביב 100 מליוני ₪ לתמיכה במוסדות.
תמיכה בשונה מתקציב אינה תשלום שהרשות מחוייבת לתת מכח חוק. לרשות לגיטימציה להפעיל שיקול דעת ולקבוע פרמטרים, תנאי סף וסכומים לחלוקה. עיריית ירושלים פרסמה השבוע את חובת התמיכות לשנת 2022, מסלולי התמיכה והקריטריונים.
במסגרת הבקשה תידרשו להגיש מסמכים חשבונאיים ואינפורמטיביים המפרטים את פעילות המוסד ותוצאות כספיות בשנים האחרונות ואת תקציב העמותה לשנה הקרובה.
בחלק ממסלולי התמיכה נדרש להגיש עם השלמת הפרויקט או בסיום התקופה דוחות ביצוע לצורך הוכחה כי התקציב נוצל ליעדו וכי המוסד השלים את חלקו כקבוע בקריטריונים.
מתוך תקציב העירייה לשנת 2022, הסכום המוקצה לתמיכות במוסדות ציבור באש"ח:

סיכמנו עבורכם את אפשרויות התקציב בסעיף חינוך