ההגשה עד 22/3/21 בשעה 16:00
ההגשה באמצעות אתר הגיידסטאר >>>
ונעשית על ידי המוסמכים לדווח במוסד או באמצעותנו כרואי חשבון מייצגים
צוות מחלקת מלכ"רים בדק בחודש האחרון את זכאותם של לקוחות משרדנו.

מוסדות ציבור שהכנסותיהם ירדו ב-2020 ב 25% לעומת שנה קודמת, זכאים למענק! כולל ירידה בתרומות.
המענק הפעם מיועד לקשת רחבה של עמותות ולכל מטרה ציבורית שהיא וסכום התמיכה המקסימלי לגוף: 1,500,000 ₪. המענק הינו מתוך סל של 100 מיליון ₪ לכל הגופים הזכאים.

תנאים נוספים:
1. מחזור הכנסות מינימלי בשנת 2019 – 300 אש"ח ומקסימלי 400 מיליון. (מוסד ללא דוח מבוקר על ידי רו"ח, יהיה זכאי לתמיכה רק ממחזור של 500 אש"ח ובאישור רו"ח).
2. עלות הפעילות (ללא הנה"כ וללא שווי כסף ומימון) מהווה לפחות 50% מהמחזור.
3. מחזור הירידה לא יתייחס לשווה כסף, לתמיכות 3א או תקציב מוסד חינוך.
4. לגוף יש אישור ניהול תקין 2021.

אינו זכאי:
1. תאגידי בריאות קופות חולים ובתי חולים, גוף מתוקצב (רשימה סגורה כמו למשל מגן דוד אדום),
2. מוסדות להשכלה גבוהה, איגודים מקצועיים, קרנות פילנתרופיות, ארגוני סנגור, וארגונים לקשרים בינלאומיים.
3. מי שקיבל תמיכה מרשות המיסים בגין הוצאות קבועות או מי שקיבל תמיכה ממשרד התרבות בגין קורונה.
4. גוף שהפסיק פעילותו ב-2020 (הפסקת פעילות בחודשים מרס עד יולי או ספטמבר עד נובמבר לא תחשב כהפסקה).

כללים נוספים:
1. הבדיקה הינה לכל שנת 2020 לעומת כל שנת 2019! (התרגיל הסופי)
2. מוסד ציבור שהחל לפעול במהלך 2019: מחזור הבסיס יהיה לפי חילוק במספר חודשי פעילות מלאים כפול 12.
3. מוסד ציבור שקיבל תמיכת תשתיות מ. הרווחה (קרן פילנתרופיה) זכאי לתמיכה זו, בניכוי תמיכה שכבר קיבל.
4. סך כל התמיכות במוסד בשנת 2020 ,לרבות תמיכה זו, לא יעלה על 90% מעלות הפעילות שלו בשנת 2020.